Abonnementsvoorwaarden BIJZONDERE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN www.lexcentrique.be

Ondernemingsgegevens:

L’Excentrique
Een handelsmerk/naam van Cobofam Comm. V.

Opperstraat, 158
1770 – Liedekerke

info@cobofam.be
+32 (0)53 22 02 08

RPR Brussel
BTW BE0738.748.040

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Cobofam, een Commanditaire Vennootschap met maatschappelijke zetel te Opperstraat, 158 in 1770 – Liedekerke, BTW BE 0738748040, RPR Brussel, (hierna ‘L’Excentrique’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel en salondiensten online aan te kopen.

Onderhavige Abonnementsvoorwaarden (“Abonnementsvoorwaarden”) zijn een toevoeging op de Algemene Voorwaarden en van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker voor een abonnementsdienst. Bij het plaatsen van een zo bestelling via de webwinkel van L’Excentrique stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door L’Excentrique aanvaard zijn.

 

 

Artikel 2: Betaling

2.1  Betaling van de abonnementsgelden voor een maandelijks abonnement vindt plaats middels automatische incasso oftewel domiciliëring.  Bij een jaarabonnement vindt de betaling plaats via Bankkaart of Kredietkaart.

2.2 De eerste termijn dient online voldaan te worden, voorafgaand aan de eerste afspraak. Voor deze betaling dient de bankkaart gebruikt te worden waar ook de incasso’s van gedaan mogen worden.

2.3 Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal L’Excentrique de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in gebreke.

L’Excentrique heeft bij het in gebreke zijn van de abonnee de bevoegdheid om haar (van L’Excentrique) verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.   

2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle openstaande termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten. Indien de automatische incasso geen doorgang kan vinden zullen wij €65 administratie kosten in rekening brengen.  Dit komt overeen met de exacte kost die L’Excentrique dient te voldoen aan de financiële instelling.
Indien abonnee het rekeningnummer wenst te wijzigen waar de incasso van wordt afgeschreven, dient dit schriftelijk en minstens 2 weken op voorhand te worden doorgegeven aan info@cobofam.be. Wij zullen deze administratieve handeling doorvoeren en abonnee hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij brengen hiervoor €25 administratiekosten in rekening.

2.5 Indien om welke reden dan ook, de openstaande termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, kan deze afspraak niet doorgaan.  De bepalingen uit Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden zijn dan van toepassing aan kostprijs van de behandeling (zonder abonnement). De klant dient het bedrag te voldoen alvorens hij verder gebruik kan maken van zijn abonnement.  Dit zonder afbreuk te doen aan zijn verder betaalverplichtingen.

2.6 Bij voortdurend in gebreke blijven zal L’Excentiruqe de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is L’Excentrique – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is L’Excentrique gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.8 Abonnement zijn niet cumuleerbaar met eventuele kortingen of akties geldig op de losse dienst.

2.9 L’Excentrique behoudt het recht om eenzijdig abonnementen met Abonnees te beëindigen mits motivatie. Redenen hiervoor kunnen echter zijn; het niet tijdig nakomen van financiële afspraken en het (geregeld) maken van afspraken zonder te verschijnen. Wij zullen u hierover schriftelijk (per email) op de hoogte stellen.

 

 

Artikel 3

3.1 Abonnee mag eens per periode voor de te kiezen behandeling komen. De afspraak kan gemaakt worden online of telefonisch.  Bij het maken van de afspraak geeft de klant door welke behandelingen en zones (ontharing) hij wenst te laten behandelen.

3.2 Abonnee kan 1 maal en slechts tot 48 uur* van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten vervalt de afspraak van die periode. De volgende afspraak kan pas weer de maand erna worden ingepland. 

3.3 Bij het kappersabonnement wassen/knippen/drogen voor dames en heren mag de abonnee onbeperkt een afspraak maken voor het knippen. 

3.5 Bij alle abonnementen waarbij abonnee recht heeft op 1 behandeling per kalendermaand geldt; indien abonnee zelf toch twee afspraken in 1 kalendermaand plant wordt het reguliere tarief van de tweede behandeling extra geïncasseerd aan de kassa.

 

 

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement online afsluiten. Het incassoformulier wordt elektronische getekend.

4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden (abonnementsperiode) met ingang van de datum van de eerste betaling.  

4.3 Tijdens het eerste contractjaar van het abonnement kan deze nimmer worden opgezegd om redenen anders dan in de voorwaarden vermeld. Indien abonnee voortijdig het abonnement wilt beëindigen en niet meer komt zullen wij de resterende maandtermijnen in 1 maal in rekening brengen. Indien er niet aan de betaalverplichting wordt voldaan, dragen wij de incasso over aan een incassobureau.

4.4 Abonnement worden na hun initiële abonnementsperiode gestopt. Ze worden dus niet automatisch verlengd.

4.5 Alle abonnementen, afspraken en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.  Dit artikel neemt voorrag op de bepalingen uit Artikel 17, Algemene Voorwaarden.

4.6 De behandelingen worden uitgevoerd door verschillende specialisten binnen het team en gemaakte afspraken kunnen indien nodig worden verplaatst naar een collega.

 

 

Artikel 5: IPL Ontharing abonnementen

5.1 Abonnee’s met het IPL-abonnement voor het gelaat laten alle gewenste zones in het gelaat tegelijk behandelen. De tussenliggende periode is vanaf de eerste behandeling: 4 weken-6 weken-9 weken-6 weken-9 weken-6 weken-9 weken. Er vallen 8 behandelingen in 12 maanden.

5.2 Abonnee’s met het IPL-abonnement voor het lichaam laten alle gewenste zones van het lichaam tegelijk behandelen. De tussenliggende periode is vanaf de eerste behandeling: 6 weken-9 weken-12 weken-9 weken-12 weken. Er vallen 6 behandelingen in 12 maanden.

5.3 Voorafgaand aan de IPL-behandelingen vindt een intakegesprek plaats waarbij een intakeformulier dient te worden getekend. 

5.4 Wij behandelen alleen de zones waar daadwerkelijk haargroei is, de zones geschoren zijn en er een voelbare stoppel waarneembaar is en waarbij er pigmenten (kleur) in de haren aanwezig zijn. Zones met huidirritatie worden nooit door ons behandeld.