Algemene Voorwaarden Beauty & Hair salon L'Excentrique

Ondernemingsgegevens:

L’Excentrique
Een handelsmerk/naam van Cobofam Comm. V.

Opperstraat, 158
1770 – Liedekerke

info@cobofam.be
+32 (0)53 22 02 08

RPR Brussel
BTW BE0738.748.040

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Cobofam, een Commanditaire Vennootschap met maatschappelijke zetel te Opperstraat, 158 in 1770 – Liedekerke, BTW BE 0738748040, RPR Brussel, (hierna ‘L’Excentrique’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van L’Excentrique moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door L’Excentrique aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De kosten worden berekend op de Bestelpagina van de website op basis van het order van de klant.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden L’Excentrique niet. L’Excentrique is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. L’Excentrique is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door L’Excentrique.  L’Excentrique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Het aanbod van L’Excentrique is opgenomen op haar Shop Pagina.  Deze is terug te vinden op www.lexcentrique.com/shop/.  De producten van L’Excentrique worden er bondig beschreven met duidelijke vermelding van prijs en waar van toepassing de inhoud / hoeveelheid product.  De klant kan op iedere product pagina kiezen om een product toe te voegen aan zijn winkel mandje. 

Op dat ogenblik zal het product voor 30 minuten reserveerd worden voor de klant door L’Excentrique.  Deze reservatie is zonder aankoopverplichting. 

Eens de gewenste producten werden toegevoegd aan zijn of haar winkelmandje kan de klant overgaan tot de effectieve bestelling.  Dit door verder te gaan naar de afrekenpagina.  Hij vult hiertoe de nodige gegevens in en bevestigd zijn betaal en leveringsmethode. 

L’Excentrique zal een duidelijk overzicht van de producten en eventuele kosten weergeven op de afrekenpagina. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

·       via kredietkaart

·       via bankkaart

·       via Paypal of via Klarna

L’Excentrique is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De bestelling van de klant wordt definitief eens de bestelling door hem werd bevestigd in het afrekenscherm, nog voor het eigenlijk afrekenen.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van betaling, krijgt de klant een order bevestiging van L’Excentrique net als een vereenvoudigde factuur.  Desgewenst kan de klant een uitgebreide factuur bekomen door aanvraag via email op het adres info@cobofam.be.

Hierop zal de klant een Track & Trace code ontvangen via zijn opgegeven email adres.  Dit is de aanmelding van de zending bij het koerier bedrijf.  De klant zal vanaf nu bij iedere volgende stap op de hoogte worden gebracht van de status van zijn zending.

L’Excentrique verwerkt zendingen van maandag tot en met vrijdag de dag zelf om 16h00.  Zij komen in 98,50 (cijfer mei 2020) aan op de dag erna bij de klant.  Ondanks de grote zorg kan het echter voorkomen dat een zending langer onderweg is. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen van de Europese Unie plus Zwitserland.

De levering gebeurt door Bpost, PostNL, DHL, UPS of DPD afhankelijk van de locatie van de klant en de actuele service omstandigheden bij het koerierbedrijf.  L’Excentrique kan opteren voor andere koerier dienstverleners indien dit meer passend blijkt bij de bestelling van de klant.

De goederen worden aan de gekozen woonplaats van de Klant uiterlijk geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn of haar juiste adresgegevens.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@cobofam.be en niet later dan 2 dagen na ontvangst.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de L’Excentrique was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van L’Excentrique

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van L’Excentrique te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij L’Excentrique.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, L’Excentrique via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping beschikbaar op de website maar is hiertoe niet verplicht.

“De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://lexcentrique.be/levering-retour/.  Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan L’Excentrique heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan L’Excentrique of aan de door L’Excentrique aangestelde koerier.   De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

In geval van retour wegens:

  • Beschadigde en / of verkeerde Levering: L’Excentrique zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.
  • Andere redenen en retour van de gereconditioneerde artikels, zogenaamde retourdeails: Vallen de kosten van 7,95€ voor rekening van de klant.  De klant draagt dan ook de verzendkosten voor de originele zending.
  • Bij verkeerde ingave van de adresgegevens door de klant zullen alle werkelijke kosten in rekening worden gebracht.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, documenten, en gebruiksaanwijzingen en met intacte verzegeling. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt L’Excentrique zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal L’Excentrique alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, in mindering met eventuele kosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat L’Excentrique op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten voor goederen kan L’Excentrique tot 14 dagen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen volledig heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door L’Excentrique geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.  Let wel dat in geval door de herroeping de bestelwaarde alsnog onder het drempelbedrag valt voor gratis verzending, wanneer bijvoorbeeld bijvoorbeeld 1 van de 3 artikelen terugstuurt, dan zal de portkost in mindering worden gebracht van de creditnota aan de klant.  

L’Excentrique betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Het niet aanvaarden van een levering valt onder de retourregeling.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

·       dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

·       de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop L’Excentrique geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

·       de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

·       de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

·       de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

·       de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

·       de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

·       overeenkomsten waarbij de Klant aan L’Excentrique specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

·       de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

·       de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

·       overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

·       de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

·       de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

·       de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de L’Excentrique klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan L’Excentrique.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant L’Excentrique zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van L’Excentrique is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)53 22 02 08, via e-mail op shop@lexcentrique.be of per post op het volgende adres Opperstraat, 158 te 1770 Liedekerke (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover L’Excentrique beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt L’Excentrique zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Cobofam gcv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het leveren van de goederen en ondersteunen van het bestelproces.  Enkel bij uitdrukkelijk verzoek van de klant zal hij door L’Excentrique aangeschreven worden met promoties.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Cobofam gcv, Opperstraat, 158 te 1770 – Liedekerke info@cobofam.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Cobofam gcv, Opperstraat, 158 te 1770 – Liedekerke info@cobofam.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, L’Excentrique heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

L’Excentrique houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@cobofam.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

L’Excentrique maakt gebruik van First Party & Third Party Cookies op haar website om een optimale belevenis aan de klant te geven. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert/

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door L’Excentrique om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van L’Excentrique. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

L’Excentrique heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

L’Excentrique heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

Artikel 17: Reservaties voor diensten, wijzigen en annuleren.

De klant kan zowel, online op de website www.lexcentrique.be, via facebook of telefonisch een afspraak vast leggen voor 1 of meerdere salon diensten.

Een reservatie is pas definitief na bevestiging hiervan door L’Excentrique.

Eens bevestigd kan een afspraak door beide partijen nog voorwerp zijn van uizonderlijke annulering of wijziging.  Dit kan tot maximaal 48h voor aanvang van de oorspronkelijke afspraak, zowel via het online platform of via mail.  Echter niet telefonisch.

Bij annulering of aanpassing minder dan 48h voor de oorspronkelijk aanvang, is de verzoekende partij een vergoeding verplicht jegens de andere partij ten belope van 100% van het reservatiebedrag (exclusief kortingsbonnen).

Een afspraak kan slechts 1 maal voorwerp maken van een wijziging.  Het verder niet honoreren van de afspraak brengt de hierboven vernoemde vergoeding onmiddellijk met zich mee.

Bij het niet melden van een annulering van wijziging tot op het moment van de behandeling, zogenaamd no-show, wordt de vergoeding, zoals hierboven beschreven, verhoogd met 50% namelijk tot 150% van het reservatiebedrag (exclusief kortingsbonnen).  

De klant kan zich wel steeds laten vervangen, kosteloos, voor de afspraak zonder afbreuk te doen aan zijn betaalverplichting.

De klant wordt verwacht 10 minuten voor aanvang van zijn of haar reservatie.  Bij laattijdige aankomst (tot 15 minuten na het reservatieuur) kan de behandeling alsnog doorgaan echter verkort met de respectievelijke vertraging.  Na 15 minuten wordt de reservatie als ‘no-show’ aanzien met die hierboven vermelde regeling van toepassing.

 

Artikel 18: Abonnementen

De klant onderschrijft bij het aangaan van een abonnement boven deze Algemene Voorwarden tevens de bijkomende bijzondere abonnementsvoorwaarden te vinden onder deze link.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan L’Excentrique, Cobofam Comm. V., Opperstraat, 158 te 1770 – Liedekerke :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.